NVVO logo 2019


nvvo header

Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started

De start van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) dateert uit de jaren `80 en `90, toen zij door landelijke subsidies gefaciliteerd werd om hier uitvoering aan te geven.

Tijdens deze trajecten heeft de NVvO een aantal protocollen en richtlijnen ontwikkeld en zijn verschillende kwaliteitsprojecten gestart.
Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

  • Registratie patientgegevens in de orthoptische praktijk
  • Pre-operatief orthoptisch onderzoek strabismuschirurgie (POOS)
  • Standaard zorgplan amblyopiebehandeling
  • Classificatie orthoptische diagnoses (COD)
  • Beroepspopulatie orthoptie in beeld
  • Regionalisatie
  • Verslaglegging in de orthoptische praktijk
  • Patiëntervaring.nl bij de NVvO

De wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ (wet BIG) bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De terugtredende overheid legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking neer bij de beroepsgroepen zelf.

Andere documenten die wellicht voor u interessant zijn

 

kwaliteitsregisterKwaliteitsregister Paramedici

Omdat er geen verplichte registratie en herregistratie meer is voor de zogenoemde artikel 34 beroepen (wet BIG), waar ook de orthoptist onder valt, is er in 1997 door deze beroepsgroepen een kwaliteitsregister opgericht: Kwaliteitsregister Paramedici (StKP).
Op dit moment zijn er ongeveer 370 orthoptisten geregistreerd bij het kwaliteitsregister.
Inschrijving in het kwaliteitsregister staat los van het lidmaatschap van de NVvO. Orthoptisten die zich willen inschrijven kunnen een inschrijfformulier downloaden op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Een belangrijke functie van het Kwaliteitsregister Paramedici is voorlichting.

Via de website van het Kwaliteitsregister Paramedici kan een KP geregistreerde paramedicus vanaf heden aantonen dat hij of zij gekwalificeerd is voor het uitoefenen van zijn of haar beroep. Patiënten, zorgverzekeraars en anderen kunnen navraag doen of een orthoptist ingeschreven staat en aan kwaliteitsbevordering doet. Benodigd hiervoor zijn de geboortedatum en naam van de paramedicus of zijn of haar KP-nummer. Het KP-nummer is het registratienummer dat iedere geregistreerde ontvangt. Het staat patiënten volledig vrij om bij hun behandelaar te informeren naar zijn of haar KP-nummer.

Aangezien een kwaliteitsgarantie maar een beperkte geldigheidsduur kan hebben, moet een geregistreerde orthoptist elke 5 jaar opnieuw aan bepaalde criteria voldoen, om zich te kunnen laten herregisteren. Deze criteria worden elke 5 jaar herzien en geaccordeerd door alle aangesloten paramedische beroepsverenigingen.

De Jonkersprijs

De Jonkersprijs is op initiatief van wijlen Dr. G.H. Jonkers ingesteld. Dr. Jonkers was medeoprichter van de Nederlandse opleiding voor orthoptisten in 1956, namelijk het Opleidingsinstituut voor Orthoptische Hulpkrachten. Dat Dr. Jonkers levenslang de orthoptie een bijzonder warm hart bleef toedragen moge blijken uit het feit dat hij in 1995 de Stichting tot Bevordering der Orthoptie heeft opgericht waarbij sinds 1999 iedere drie jaar de Jonkersprijs wordt uitgereikt om zo wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

De prijs is voor het eerst in 1999 uitgereikt aan Dr LJ. van Rijn met zijn onderzoek 'Gedissocieerde verticale hoogstand gerelateerde verschijnselen bij personen met normaal binoculair zien'. In 2002 werd de prijs uitgereikt aan Dr M.D. Abràmoff met het onderzoek 'Functionele anatomie van de orbita. Dr S. Loudon kreeg in 2005 de prijs voor haar onderzoek 'Electronically measured compliance with occlusion therapy for amblyopia is related to visual acuity increase'. In 2008 ontving Ir S. Schutte de prijs met het onderzoek 'A finite-element analysis model of orbital biomechanics'. En in 2011 was de prijs voor Dr E. van der Graaf met het onderzoek 'Hoe ernstig is de daling in kwaliteit van leven veroorzaakt door amplyopie en/of scheelzien, gemeten met de utiliteitsanalyse'.

Op 11 april 2014 werd de Jonkersprijs uitgereikt aan Dr. A.M. Tjiam voor haar artikel : 'How Dutch orthoptists deal with noncompliance with occlusion therapy for amblyopia'. Dit artikel was een onderdeel van haar promotieonderzoek: Effective detection and treatment of amblyopia: addressing non compliance.

Over therapietrouw, ook bij amblyopiebehandelingen, is al hetéén en ander gepubliceerd. Niet eerder echter werd onderzoek gedaan naar hoe de beroepsbeoefenaren daar zelf in hun orthoptische praktijk mee omgaan. In een observatiestudie onder orthoptisten werkzaam in ziekenhuizen die gelegen zijnin wijken van de vier grote steden in Nederland met het grootste aantal allochtonen en laagopgeleide inwoners èn gerekruteerde orthoptisten werkzaam elders in Nederland heeft zij op verschillende wijzen geïnventariseerd hoe de orthoptist met therapietrouw en -ontrouw omgaat. Door middel van observaties in de praktijk, semi-gestructureerde diepte-interviews en gestructureerde vragenlijsten zijn heel veel gegevens verzameld. Daarnaast heeft zij gedurende drie jaar een vragenlijst afgenomen onder alle leden van de NVvO om te meten of hun mening en/of houding ten opzichte van therapietrouw zou veranderen. De uitkomstmaten van de studie waren onder andere opvatting over, bewustzijn van, en houding en handelwijze met betrekking tot therapieontrouw.

Het lezen van het artikel nodigt uit tot zelfreflectie. Men zal zich aangesproken voelen, bovendien biedt het artikel de mogelijkheden om eens op een andere manier naar therapieontrouw te kijken en je zo te laten inspireren tot een andere benadering van het probleem.

Op 10 april 2017 was het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Orthoptie was unaniem van mening dat de prijs aan Dr. Hinke Marijke Jellema toekwam vanwege de wetenschappelijke relevantie van haar  proefschrift: ‘Surgical Treatment of Diplopia in Graves’ Orbithopathy Patients’. Met dit proefschrift verkreeg zij op 19 februari 2016 de graad tot doctor als eerste orthoptist in Nederland. In haar proefschrift bundelt zij 7 artikelen om een goed onderbouwd en overzichtelijk advies te kunnen geven omtrent de operatieve behandelingen van diplopie bij Graves patiënten. Het onderwerp is zeer vernieuwend èn zeer relevant, zeker in een tijd waarin veel aandacht bestaat voor kwaliteit van leven, objectieve en subjectieve beleving hiervan, en het resultaat- gericht werken. Haar werk kan een leidraad zijn.

3M is de hoofdsponsor van de Stichting en wij zijn 3M dus bijzonder dankbaar dat ook dit jaar de Jonkersprijs weer uitgereikt kon worden.

Wilt u meer weten, kijk dan op www.JonkersPrijs.nl

Folder Jonkerprijs (pdf)

Internationale contacten

De NVvO is aangesloten bij de Europese (OCE) en internationale organisatie van orthoptisten (IOA).

Orthoptist in uw buurt

orthoptist in uw buurt